01-4788680 Ganga Devi Marga, Buddha Nagar, Kathmandu